• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Niet eens met de aansprakelijkstelling bij een verkeersongeval?

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval en de tegenpartij heeft schade geleden. Uw autoverzekeraar heeft de aansprakelijkheid beoordeeld en geconstateerd dat de fout (deels) bij u ligt, maar dit vindt u onterecht. Wat kunt u doen?

Niet eens met de aansprakelijkstelling bij een verkeersongeval?

De verzekeraar beoordeelt de situatie

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) regelt de verzekeraar schades zelfstandig en actief met (de verzekeraar van) de wederpartij. Daarbij geldt een behoorlijke mate van vrijheid: de verzekeraar stelt vast wie aansprakelijk is aan de hand van het schadeformulier, foto’s, getuigen, eventuele waarnemingen van experts en de wettelijke regels. Tegelijk mag de verzekeraar bij het vaststellen van de aansprakelijkheid uw belangen niet uit het oog verliezen.

De verzekeraar moet uw belangen beschermen

De vrijheid die verzekeraars daarbij hebben, is niet onbegrensd: de verzekeraar moet zich op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van uw belangen bij de vaststelling van de mate van (wettelijke) aansprakelijkheid. Verzekeraars leggen deze hoofdregel in de polisvoorwaarden van de autoverzekering vaak in hun eigen bewoordingen vast. Vaak raden zij u bijvoorbeeld aan om in geval van een schade geen aansprakelijkheid te erkennen en geen toezegging te doen over schadevergoeding. U zou daarmee uw eigen positie kunnen schaden. Het is echter de verzekeraar die uw aansprakelijkheid beoordeelt en beslist om de schade wel of niet te vergoeden.

Een goede weergave van de situatie is erg belangrijk

De precieze toedracht is van groot belang. De verzekeraar moet zich inspannen om die zorgvuldig vast te stellen. Daarbij is uw eigen inbreng ook erg belangrijk: heeft u de situatie goed in kaart gebracht, zijn er dashcam-beelden, zijn er getuigen, et cetera. Het moet voor de verzekeraar immers wel mogelijk zijn om de omstandigheden en de oorzaak van het verkeersongeval vast te stellen.

Aansprakelijkheid heeft gevolgen voor uw schadevrije jaren

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een schade, dan heeft dit effect op uw schadevrije jaren. Verzekeraars belonen schadevrije jaren met een premiekorting, ook wel de bonus-malusregeling genoemd. Die kan behoorlijk oplopen. Sinds 2016 hanteren alle verzekeraars een standaardtabel om de terugval in schadevrije jaren te berekenen.

Wat als u het niet eens bent met de beoordeling van uw verzekeraar?

 1. Ga het gesprek aan
  Het is allereerst belangrijk om uw ontevreden te bespreken met uw adviseur. Door de expertise en jarenlange ervaring van de schadebehandelaars bij Veldhuis Advies, kunnen wij beoordelen of de verzekeraar de situatie goed heeft beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie. De schadebehandelaar gaat het gesprek aan met de verzekeraar als wij het niet eens zijn met de beoordeling of als we nieuw licht op de zaak kunnen schijnen. Als adviseur zijn wij onafhankelijk en daardoor kunnen we uw belang voorop zetten.
 2. Dien een klacht in bij de verzekeraar
  Stel dat we er niet met uw verzekeraar uit komen. Dan kunnen we een officiële klacht indienen bij uw verzekeraar. De directie of klachtenbehandeling kijkt dan opnieuw naar uw situatie en de beoordeling wie er aansprakelijk is. Hebben zij niet te letterlijk naar de regels gekeken en daarbij uw belangen als klant teveel uit het oog verloren?
 3. Schakel het Kifid in
  Leidt uw klachtmelding niet tot een goede oplossing? Dan kan de Geschillencommissie van Kifid beoordelen of de verzekeraar bij de beoordeling van de aansprakelijkheid uw belangen in voldoende mate heeft meegenomen. De Geschillencommissie zal beoordelen of alle aangevoerde omstandigheden het standpunt van de verzekeraar over de aansprakelijkheid rechtvaardigen.
  Wanneer Kifid oordeelt dat de verzekeraar onterecht gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid heeft erkend, dan kan de verzekeraar de (bindende) opdracht krijgen de schadevrije jaren te herstellen en de te veel betaalde premie terug te storten.

Schade aan uw eigen voertuig?

Als u aansprakelijk bent gesteld, vergoed de verzekeraar aan de tegenpartij. Het gaat daarbij om de schade die u aan anderen heeft toegebracht. Uw eigen schade valt hier niet onder. Deze schade wordt door uw eigen verzekeraar vergoed als u volledig casco (ook wel allrisk) verzekerd bent.

Bent u het niet eens met de hoogte van het vastgestelde schadebedrag aan uw eigen voertuig? Volgens de meeste polisvoorwaarden heeft u dan recht op het inschakelen van een contra-expert. Dat kan onze schadebehandelaar voor u beoordelen en u hierin begeleiden, als u beperkt of volledig casco verzekerd bent.

Tips: wat te doen bij een verkeersongeval?

 • Schakel de politie en hulpdiensten in, als dit nodig is.
 • Handel na een schade zeer zorgvuldig en nauwgezet. Zorg voor een nauwkeurige situatieschets, vul het schadeformulier zo compleet mogelijk in, maak foto’s en noteer telefoonnummers van getuigen. Erken geen aansprakelijkheid en zeg niets toe. Neem zo snel mogelijk contact op met uw adviseur.
 • Gaat de verzekeraar er volgens u te snel van uit dat u aansprakelijk bent, laat ons dat dan weten. Uiteraard bewaken wij uw belangen ook in dit traject. Vraag zo nodig om nader onderzoek, bijvoorbeeld wanneer er veel onduidelijkheden zijn en/of verklaringen elkaar tegenspreken. Weet dat de verzekeraar uw belangen in het oog moet houden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via [email protected] of bel 0578-699799. Onze adviseurs helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven