• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Pensioenakkoord… waar staan we nu?

In 2022 gaat onze nieuwe pensioenstelsel in. Er wordt nog gediscussieerd over de precieze invulling van bepaalde punten, maar er is ook voortgang. Graag vertel ik u in deze blog meer over de huidige status van het Pensioenakkoord.

Pensioenakkoord… waar staan we nu?

Het doel: een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel

Even teruggrijpen op het doel van het Pensioenakkoord: het creëren van een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel. Ons huidige stelsel loopt door de vergrijzing en de economie namelijk tegen zijn grenzen aan. Er wordt niet meer voldoende ingelegd door de werkenden om alle gepensioneerden van een goed basispensioen te voorzien. Soms moet er worden gekort of is er de dreiging van een korting op de pensioenen om de verplichte dekkingsgraad van de pensioenfondsen te kunnen handhaven.

Randvoorwaarden van het nieuwe pensioenstelsel

Dus het nieuwe pensioenstelsel moet niet alleen een koopkrachtiger pensioen opleveren, maar moet ook beter aansluiten op de moderne arbeidsmarkt. Mensen wisselen veel vaker van baan dan vroeger waardoor er ook veel meer kleine ‘potjes’ her en der ontstaan. Dat maakt het er niet overzichtelijker op. De laatste randvoorwaarde is dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt.

Hoe wil de overheid dit bereiken?

Het doel is uitgewerkt in de volgende kernpunten:

 • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en meer aandacht voor het vitaal behalen van de eindstreep.
 • Nieuwe pensioencontracten waarbij eerder perspectief is op de indexatie van het opgebouwde pensioen, maar met behoud van de solidariteit en collectiviteit.
 • Beter nabestaandenpensioen op risicobasis
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen voor zelfstandigen (verplichte AOV)

1 januari 2021: Wet vervroegd uittreden, bedrag ineens en verlofsparen

Het nieuwe pensioenstelsel treedt vanaf 2022 in werking. Komend jaar krijgen we echter al met de eerste uitwerkingen te maken krijgen. Met de Wet Vervroegd uittreden en verlofsparen die vanaf 1 januari 2021 in werking treedt, wil de overheid ervoor zorgen dat mensen op een gezondere manier de eindstreep halen.

Regeling vervroegd uittreden (RVU)

Er wordt tijdelijk (tot 2026) een drempelvrijstelling gegeven van ca. € 21.000,00 per jaar. Daarvoor geldt dan onder voorwaarden niet de RVU (Regeling vervroegd uittreden) boete van 52% voor de werkgever. Voorwaarde is dat de regeling maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW mag ingaan.

Er wordt daarnaast 200 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor het zoeken naar duurzame oplossingen voor het vroegtijdig uittreden bij zware beroepen.

Bedrag ineens (vanaf 01-01-2022)

Iemand kan ervoor kiezen een lumpsum bedrag van 10% van zijn pensioen op de pensioendatum in een keer op te nemen. Bij een deeltijdpensioen kan er sprake zijn van meerdere afkoopmomenten. En een groot voordeel is dat er geen verplicht bestedingsdoel is. Wel is er toestemming nodig van de partner als hierdoor ook het partnerpensioen lager wordt.

Wij vinden dat mensen goed moeten worden geadviseerd over de risico’s van het opnemen van een bedrag ineens. Dit kan het resterende inkomen namelijk aanzienlijk versoberen en er kan eenmalig een hoge belastingtoeslag bij komen kijken.

Verlofsparen

Het verlofsparen gaat van 50 naar 100 weken. Dit kan zorgen voor zogenaamde verlofstuwmeren. Bij faillissement van de werkgever lopen de werknemers risico. Daarom is nu de vraag of er hiervoor producten komen bij banken en verzekeraars. Het generatiepact kan een onderdeel van de oplossing bieden.

Generatiepact

Bij het generatiepact kan een besparing op de loonkosten van oudere werknemers in het eind van hun schaal, worden ingezet voor het aannemen van starters met lagere salarissen. Dit zou maximaal 10 jaar voor de pensioendatum ingezet kunnen worden. Dit is uiteraard ook gunstig voor jonge werkzoekenden. Ook de werkgever kan hiermee besparing op de loonkosten realiseren.

1 januari 2022: een nieuw pensioencontract

Om de plannen van de overheid mogelijk te maken, moeten alle pensioenregelingen worden omgezet naar een nieuw pensioencontract. Werkgevers krijgen hierin ook een belangrijke rol toebedeeld. Zo moeten zij bijvoorbeeld in kaart brengen wat de wijzigingen van het pensioencontract betekenen voor de persoonlijke situatie van elke werknemer!

De nieuwe collectieve pensioenregeling

De belangrijkste punten ten aanzien van de collectieve pensioenregeling:

 • Het nieuwe pensioencontract wordt 1 januari 2022 ingevoerd voor nieuwe werknemers. Voor bestaande werknemers geldt een overgangstermijn van zoals het nu lijkt 4 jaar. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen dus voldoen aan de nieuwe pensioenwetgeving.
 • Vanaf 2026 is dan alleen nog een beschikbare premieregeling met een vaste leeftijdsonafhankelijke premie toegestaan. Nieuwe contracten krijgen dan geen stijgende staffel meer, maar een vlakke premie van maximaal 33% van de pensioengrondslag. Er is wel variatie in de hoogte van de premie mogelijk, zolang deze niet boven de 33%-grens uit komt en het opgenomen is als arbeidsvoorwaarde.
 • Het nieuwe fiscaal maximum nabestaandenpensioen wordt 50% van het salaris en wordt diensttijdonafhankelijk. Wanneer iemand in de WW komt, loopt de dekking door. Dit is wat ons betreft een grote verbetering ten opzichte van de huidige partnerregeling. Het wezenpensioen wordt 20% tot 25 jaar.
 • Er is overeenstemming over een eerbiedigende werking voor de huidige pensioenregelingen gebaseerd op een stijgende premiestaffel. Deze mogen onder voorwaarden na 2026 gehandhaafd blijven voor de huidige deelnemers.

Huidige pensioenregelingen met stijgende premiestaffel

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het wetsontwerp. Het doel is de concepttekst nog voor het einde van dit jaar openbaar te maken. Deze tekst zal waarschijnlijk duidelijkheid geven ten aanzien van de eerbiedigende werking. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of deze geldt voor werknemers in de bestaande regeling op 31-12-2021 of op 31-12-2025. Voor de werkgever is deze uitwerking van groot belang, voordat bepaald kan worden welke stappen genomen moeten worden om de pensioenregeling om te zetten. Omdat er straks geen middelloonregeling meer mogelijk is, kan het bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn deze contracten om te zetten naar een stijgende staffel, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de eerbiedigende werking. Goed advies hierin is essentieel.

Loopt uw huidige contract bijna af? Of wilt u meer weten?

Indien uw huidige contract uiterlijk op 1 januari 2022 afloopt, nemen wij uiteraard tijdig contact met u op. Mocht u voor die tijd reeds met ons van gedachten willen wisselen over de impact op uw pensioenregeling dan is dat uiteraard altijd mogelijk. Bel 0578-211000 of mail naar [email protected] om een afspraak te maken. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven