• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Prinsjesdag 2020: belangrijkste plannen voor ondernemers

Prinsjesdag 2020: belangrijkste plannen voor ondernemers

Wat betekent het Belastingplan 2021 voor u en uw organisatie?

Een aantal maatregelen was al uitgelekt, maar na de presentatie van de Miljoenennota op dinsdag 15 september weten we meer. Een overzicht van de belangrijkste plannen voor ondernemers.

Voor ondernemers

Vrijstelling box 3 gaat naar € 50.000

 • In het nieuwe wetsvoorstel over box 3 van de inkomstenbelasting dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt, staat dat de vrijstelling in box 3 naar € 50.000 in 2021 gaat.
 • Het box3-tarief gaat naar 31% (nu nog 30%).

Eigenwoningforfait zakt in 2021 naar 0,50%

 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 (2020 nog € 1.060.000) zakt van 0,60% naar 0,50% in 2021.
 • Het eigenwoningforfait vanaf € 1.110.000 blijft zoals afgelopen jaar, 2,35%.

Zelfstandigenaftrek nog sneller omlaag

 • Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in negen jaar. Maar het kabinet heeft nu aangegeven dat de afbouw nog sneller moet geschieden: vanaf 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd, in plaats van de oorspronkelijke € 250. Vervolgens in 2028 is de verlaging € 390 en in de jaren hierna € 110, totdat de zelfstandigenaftrek in 2036 nog maar € 3.240 bedraagt.

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting (VPB)

 • Meevaller voor MKB
  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan de komende jaren langer genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet rekt de schijf waarin dit lage tarief geldt namelijk op, zodat het in 2022 geldt voor winsten tot € 395.000.
 • Onbeperkt voorwaarts verliezen verrekenen
  In de bijlage van de Miljoenennota 2021 is opgenomen dat de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB) onbeperkt gaat worden. Maar de grens van € 1 miljoen is daarbij wel belangrijk.
 • Tarief innovatiebox naar 9%
  Ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa kunnen, als er is voldaan aan de voorwaarden, profiteren van de innovatiebox. Via de innovatiebox zijn de voordelen uit innovatieve activiteiten nu nog in de vennootschapsbelasting (VPB) belast tegen een tarief van 7%. In het Belastingplan 2021 is aangegeven dat dit tarief in 2021 wordt verhoogd naar 9%. Dit is conform de besluitvorming bij de Miljoenennota van vorig jaar.

'Toegangspoort’ naar belastingparadijs moet dicht

 • Het kabinet wil werk blijven maken van de strijd tegen belastingontwijking. Vanaf 2021 zijn betalingen van royalty’s en rentes naar ‘laagbelastende’ landen daarom belast met 25%.
 • In 2024 komt er nog een heffing op dividendbetalingen bij, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken.

Voor werkgevers

Loonheffingskorting stijgt

 • Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2021 uit op € 2.837.

Stijging werkgeversheffing Zorgverzekeringswet in 2021

 • Werkgevers zijn in 2021 duurder uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW stijgt namelijk naar 7,00%. Daarbij geldt wel het maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Uit de Macro Economische Verkenning 2021 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2021 € 58.311 gaat bedragen (dit was € 57.214 in 2020).
 • Voor de werknemer of DGA die zelf opdraait voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, stijgt de werknemersbijdrage naar 5,75% van het brutoloon. Ook hierbij geldt het maximumbijdrageloon.

Kleine wijzigingen in sociale premies verwacht

 • Op Prinsjesdag werden de premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen bekendgemaakt. Uit de begroting blijkt dat de rekenpremie Werkhervattingskas (Whk) stijgt, maar dat zowel de hoge als de lage premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) iets omlaag gaat. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.
 • De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgt per 2021 naar 7,03%. De berekening gaat in de toekomst mogelijk wel veranderen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin september namelijk het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Daarmee wordt de premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit is één van de in 2018 aangekondigde maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Scholing belangrijk speerpunt

 • Gratis scholing voor werknemers vanaf dit najaar
  Vanaf 1 oktober kunnen opleiders en opleiderscollectieven subsidie aanvragen voor het kosteloos aanbieden van online scholingstrajecten. Op 2 november opent vervolgens het tweede aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden. De minister stelt een bedrag van € 34 miljoen beschikbaar voor de NLLD-S. Dit geld is gelijk verdeeld over de aanvraagtijdvakken. De Tijdelijke subsidieregeling "NL leert door met inzet van scholing" (NLLD-S) heeft als doel het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers. Het is een aanvulling op de NOW 2.0 regeling. Werkgevers die gebruik willen maken van deze tijdelijke noodmaatregel hebben namelijk de plicht hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De eerdere NLLD-OA subsidieregeling waarmee gratis ontwikkeladvies aangevraagd kon worden bleek deze zomer zo populair dat het maximum aantal inschrijvingen al is bereikt.
 • Voorbereiding STAP-budget
  Naast de maatregelen op het gebied van scholing en ontwikkeling die voortkomen uit de noodmaatregelen, werkt het kabinet door aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulans arbeidsmarktpositie). De regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Individuen kunnen het STAP-budget inzetten voor scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. In 2021 starten UWV en DUO met de voorbereidingen voor de uitvoering van het STAP-budget. Het kabinet verwacht dat het STAP-budget per 1 januari 2022 beschikbaar is.
 • Uitbreiding SLIM-subsidie 
  Het kabinet vindt het belangrijk dat werknemers zich een leven lang blijven ontwikkelen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis toont deze noodzaak nog eens extra aan. Het kabinet stelt daarom in 2021 opnieuw circa € 50 miljoen beschikbaar vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM). Met de regeling wil het kabinet initiatieven gericht op scholing en ontwikkeling van werknemers in het MKB stimuleren. Naast individuele MKB-ondernemingen kunnen ook samenwerkingsverbanden in het MKB en grotere bedrijven uit de sectoren horeca, landbouw en recreatie in aanmerking komen voor subsidie. Werkgevers in de drie sectoren krijgen in 2021 extra subsidie voor het aanbieden van BBL-leerplekken.
 • Gerichte vrijstelling voor scholing in 2021 ook voor ex-werknemers
  Omdat het kabinet veel belang hecht aan scholing wordt er voor komend jaar geregeld dat de gerichte vrijstelling ook gaat gelden bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing aan ex-werknemers. De verruiming van de gerichte vrijstelling heeft betrekking op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen te verwerven. Het kabinet hoopt met de verruiming van de regeling werkgevers en werknemers te stimuleren om bij de beëindiging van een dienstverband in te zetten op het volgen van scholing. Overigens wordt de bestaande vrijstelling niet beperkt en blijft deze dus ook voor huidige dienstbetrekkingen gelden.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) omhoog én omlaag

 • Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In het Belastingplan legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 definitief vast.
 • Boven de € 400.000 stelt het kabinet een kleine verlaging per 1 januari 2021 voor naar 1,18%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

Pensioenakkoord gooit pensioenstelsel op zijn kop

 • Acties voor werkgevers
  Op Prinsjesdag 2020 zijn geen nieuwe voorstellen gedaan voor het pensioenstelsel op basis van het eerder gesloten pensioenakkoord. Dit betekent niet dat organisaties er komend jaar niet mee te maken krijgen. De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel start namelijk per 1 januari 2022 en werkgevers zijn wettelijk verplicht om hiervoor een transitieplan op te stellen. Daarnaast moeten organisaties ook zorgen voor een implementatieplan en compensatieregeling. De ondernemingsraad (OR) speelt hier ook een rol in!
 • Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend
  Uiteindelijk moeten de pensioenen persoonlijker en transparanter worden. De eerste wijzigingen daarvoor zijn opgenomen in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. In het wetsvoorstel zijn regels uitgewerkt waarmee werknemers vanaf 3 jaar vóór de AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. Het gaat om een versoepeling van de RVU-heffing en meer fiscale ruimte om verlof op te sparen. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel ook geregeld dat iemand een deel van zijn pensioen ineens mag opnemen op de pensioeningangsdatum. Voor de verschillende onderdelen gelden verschillende ingangsdata. De mogelijkheid van het verlofsparen treedt waarschijnlijk al op 1 januari 2021 in werking.

Lees ook: Prinsjesdag 2020: de belangrijkste plannen voor particulieren


Tekst: Rendement.nl
Foto: ANP©


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven