• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Prinsjesdag 2022

Wat zijn de fiscale veranderingen voor particulieren?

Op de derde dinsdag van september, beter bekend als 'Prinsjesdag', presenteert het kabinet haar plannen voor het komend jaar. Die staan geschreven in de Miljoenennota. De verwachte inkomsten en uitgaven die daarbij horen, staan in de Rijksbegroting. Deze twee documenten zitten in het welbekende koffertje die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer overhandigt.

Door het heffen van belastingen en het toekennen van toeslagen, heeft het kabinet invloed op de financiën van het Rijk. Daarom worden de plannen vertaald naar een Belastingplan. Graag geven we hierbij een toelichting op de veranderingen die u komend jaar kunt verwachten en tips om hier nu al op in te spelen.

Wat zijn de fiscale veranderingen voor particulieren?

Zorgen voor de toekomst

Nederland heeft veel werk te doen voor de toekomst, bijvoorbeeld rond onderwijs, wonen, werk, gezondheid en milieu. We moeten daar nu plannen voor maken, want als we langer wachten, worden de problemen nog groter en de oplossingen nog duurder.

De regering geeft de komende jaren veel geld uit aan onderwijs en gelijke kansen, aan wonen, de toekomst van het platteland en klimaatverandering. Ook is er geld voor het leger. De oorlog in Oekraïne zorgt voor problemen met koopkracht en bedreigt de grenzen van Europa en hoe wij in Europa samen willen leven.

Wat doet de regering aan de koopkracht-problemen?

Alles in Nederland is duurder geworden. Maar mensen hebben niet meer geld gekregen. Daardoor kunnen veel mensen minder kopen; ze hebben een probleem met hun koopkracht. De regering wil hierbij helpen met de volgende maatregelen:

1. Verhoging minimumloon

De regering wil dat de lonen hoger worden. Het minimumloon gaat in 2023 met ruim 10% omhoog. De AOW en loongerelateerde uitkeringen, zoals toeslagen en studiefinanciering, gaan daardoor ook omhoog. 

Invoering minimum uurloon vanaf 2024
De hoogte van het minimumloon per uur hangt op dit moment af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie. Bij sommige organisaties werken fulltimers 40 uur per week, bij andere 38 of 36 uur. Daardoor kan het zijn dat een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon heeft dan iemand die 36 uur per week werkt. Met de Wet invoering minimumuurloon moet die ongelijkheid verdwijnen. Mensen die het minimumloon verdienen en die meer dan 36 uur per week werken gaan er na de inwerkingtreding van deze wet dus op vooruit.

Verhogingen uitkeringen

  • Het maximumbedrag van het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind wordt verhoogd met € 356. Dit geldt ook voor het extra bedrag voor alleenstaande ouders (alleenstaande ouderkop).  Het bedrag voor het derde kind wordt gelijk aan het bedrag voor het tweede kind.

  • De kinderopvangtoeslag gaat iets omhoog: de maximum uurprijs voor dagopvang gaat naar € 8,97, voor buitenschoolse opvang naar € 7,72 en voor gastouderopvang naar € 6,73. Daarnaast wil het kabinet de koppeling met het aantal gewerkte uren door de ouders loslaten. Zo wordt het makkelijker voor ouders met onregelmatige werktijden en is de kans op hoge terugvorderingen voor hen kleiner.

  • Studiefinanciering: Uitwonende studenten krijgen € 165,- per maand extra.

  • Volgend jaar gaat de huurtoeslag structureel omhoog met € 16,94 per maand. Omdat u in december al de toeslag voor januari ontvangt, heeft u de hogere toeslag nog voor de feestdagen. Huurders met een laag inkomen (onder 120% van het sociaal minimum) die een corporatiewoning huren krijgen daarnaast vanaf 1 juli 2023 een huurverlaging van gemiddeld € 57,- per maand.

  • De zorgtoeslag gaat eenmalig omhoog met maar liefst € 432,- (tot 34 euro per maand) voor alleenstaanden en met € 463,- voor partners. Omdat in december al de toeslag voor januari aan u wordt uitgekeerd, heeft u de hogere toeslag over januari ook nog voor de Kerst.

2. Veranderingen loonheffingskorting

Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Dit is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen. Hieronder vallen o.a. de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting.

Flinke stijging arbeidskorting
Veel mensen met een laag of gemiddeld inkomen kunnen niet rondkomen door de prijsstijgingen van boodschappen, energie en brandstof. Het kabinet voert daarom vanaf 2023 een verhoging van de arbeidskorting in voor de laagste inkomens, zodat zij netto meer overhouden van hun loon. 

De maatregel moet ook een stimulans zijn voor parttimers om meer uren te gaan werken. Daarmee zou de verhoging ook een bijdrage leveren aan een oplossing voor het grote personeelstekort in veel sectoren. En de verhoogde arbeidskorting dient ook als compensatie voor de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers.

Afbouw algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning (box 1). Iemand krijgt minder algemene heffingskorting naarmate zijn inkomen stijgt. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2023 uit op € 3.070,-. De drempel voor de heffingskorting wordt verhoogd tot € 22.660,-. Voor het inkomen daarboven, wordt afgebouwd met 6% tot nihil. 

Het kabinet stelt voor om vanaf 2025 hierbij ook rekening te houden met het inkomen in box 2 en 3. Belastingbetalers met een laag of nihil inkomen uit werk en woning, maar met daarnaast een hoog inkomen uit aanmerkelijk belang en/of sparen en beleggen gaan door deze maatregel meer belasting betalen. 

Hogere ouderenkorting
De ouderenkorting is een heffingskorting voor mensen die bij het einde van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De ouderenkorting gaat omhoog naar maximaal € 1.835,- in 2023. Ook de alleenstaande ouderenkorting wordt verhoogd naar € 478,- in 2023.

Afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting
Als u werkt en een kind heeft in de leeftijd tot 12 jaar, kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dat is het geval als u geen fiscale partner heeft of als u die wel heeft maar uw arbeidsinkomen lager is dan dat van uw partner. Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw arbeidsinkomen, maar is maximaal € 2.694,- in 2023. Dit is € 160,- meer dan in 2022. De IACK wordt afgebouwd. Zo tellen kinderen die geboren worden vanaf 2025 niet meer mee voor de IACK. Vanaf 2037 wordt de IACK geheel afgeschaft.

3. Verlaging inkomstenbelasting

Er zijn twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting (box 1): de eerste schijf geldt nu nog voor inkomens tot € 69.398,- per jaar. Over dit deel van uw inkomen betaalt u het lage tarief van 37,07%. Voor het inkomen boven dat bedrag, betaalt u het hoge tarief van 49,5%.

De inkomensgrens gaat in 2023 omhoog naar € 73.031,- en het tarief in de eerste schijf gaat omlaag naar 36,39%. Zo kunnen meer mensen die werken gebruik maken van het goedkopere tarief en zo meer geld overhouden.

Box 3-tarief stapsgewijs omhoog
Mensen met veel vermogen gaan juist meer betalen. In box 3 betaald u belasting over uw vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning. Zo hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet als inkomen in box 1 aan te geven. De regering wil het belastingstelsel, en daarmee box 3, gaan hervormen vanaf 2026. Tot die tijd geldt de overbruggingswet, wat een een stapsgewijze verhoging van het tarief meebrengt van 1% per jaar tot 34% in 2025. In 2023 wordt het tarief daarom 32%.

Het heffingsvrije vermogen in box 3 is het deel van het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Het bedrag wordt in 2023 verhoogd naar € 57.000 per belastingplichtige (fiscale partners: € 114.000). Dit is aanzienlijk lager dan in het coalitieakkoord stond.

Afschaffing middelingsregeling
Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Deze regeling kan u van pas komen als u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken hebt gehad. Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. De middelingsregeling matigt de belastingheffing over deze inkomsten door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. U telt uw belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op en deelt het totaal door drie. Over dit gemiddelde inkomen herrekent u per jaar de verschuldigde inkomstenbelasting. Bent u over de drie jaren meer dan € 545 minder belasting verschuldigd dan zonder de middeling, dan kunt u deze belasting terugvragen bij de Belastingdienst. De laatste jaren waarover u nog kunt middelen zijn 2022, 2023 en 2024.

Let op: De teruggaaf heeft geen invloed op de toeslagen die u al hebt gehad.

Reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer. Deze vergoeding zou eigenlijk pas in 2024 worden verhoogd, maar onder druk van de Tweede Kamer en vanwege de hoge brandstofprijzen gaat dit nu al per 1 januari 2023 gebeuren. 

De verhoging werkt ook door naar verschillende regelingen in de inkomstenbelasting. Zo gelden de verhogingen ook voor de forfaits voor reiskosten in verband met ziekenbezoek, voor de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten en voor de giftenaftrek als u als vrijwilliger afziet van een reiskostenvergoeding.

Plafond in de periodieke giftenaftrek

Als u periodieke giften doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), geldt voor de giftenaftrek geen drempel en plafond, zoals die wel gelden voor andere giften. Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 doet u een periodieke gift als u de giften in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen doet en deze uiterlijk eindigen bij uw overlijden. Deze giften moeten berusten op een notariële of onderhandse akte en u moet de giften minimaal voor de duur van 5 jaar doen. De hoogte van deze aftrekbare, periodieke giften wordt vanaf volgend jaar beperkt tot € 250.000,- per huishouden.

4. Energiekosten, wonen en duurzaamheid

De regering heeft maatregelen getroffen om de oplopende energierekening van burgers af te remmen. De maatregelen gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moeten sluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven. De verwachting is dat steeds meer mensen hiermee te maken krijgen.

Energiefonds zodat niemand in de kou hoeft komen te zitten

Er wordt een energiefonds opgericht, dat wordt gevuld door een bijdrage van de overheid en van de energieleveranciers. Dit geld wordt gebruikt om de energierekening over te nemen van mensen die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Deze mensen hebben al verschillende aanmaningen gehad zonder dat zij hebben betaald.

Prijsplafond energierekening

Daarnaast komt er een prijsplafond voor gas en elektra tot eind 2023. Dat plafond komt voorlopig te liggen bij maximaal € 1,50 per kuub gas en € 0,70 voor elektra. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari, maar vanaf 1 november gaat uw voorschotnota alvast omlaag. U gaat het verlaagde tarief betalen voor een gemiddeld gebruik. Dat ligt ongeveer bij 1.200 m3 gas en 2400 kWh stroom per jaar. Voor het verbruik daarboven betaalt u de geldende marktprijs. De overheid betaalt het verschil tussen het verlaagde tarief en de marktprijs aan de energieleveranciers. Het prijsplafond geldt voor burgers, maar ook voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting. Er volgt nog een specifiek pakket voor de ondersteuning van energie-intensieve mkb-bedrijven, zoals bakkers.

Tot slot wordt er nog een maatregel getroffen om langdurige energiecontracten te stimuleren. Dit moet een rem zetten op het aantal kortlopende contracten, die veel onzekerheid met zich meebrengen voor burgers aan de ene kant en de energiebedrijven aan de andere kant.

Energietoeslag via de gemeente

De energietoeslag van € 1.300,- wordt in 2023 voortgezet. Heeft u een kleine beurs, check dan of u dit jaar aanspraak kunt maken op de energietoeslag via uw gemeente. Heeft u volgend jaar recht op deze toelage? Weet dan dat de gemeente daarvan € 500 al dit jaar mag uitkeren.

Meer korting op energiebelasting

De korting op de energiebelasting wordt volgend jaar voortgezet én verhoogd. De energiebelasting op gas wordt verlaagd met € 0,0631 per m3 en met € 0,0706 per kWh voor elektriciteit.

BTW-verlaging op energie stopt, maar accijnsverlagingen op brandstof blijven voorlopig
De tijdelijke btw-verlaging op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt vanaf 1 januari weer teruggedraaid. Het tarief gaat dan weer van 9% naar 21%. Wel blijven de accijnsverlagingen op brandstof nog zes maanden langer in stand tot 1 juli 2023. Het accijnstarief op ongelode benzine blijft met € 0,0173 per liter verlaagd en van diesel met € 0,111 per liter. Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibare propaan en butaan) en LNG blijft verlaagd met € 0,041 per liter. De verlagingen worden vanaf 1 juli 2023 gehalveerd.

Verduurzamen? 0% btw bij zonnepanelen op woningen

Vanaf 1 januari 2023 wordt het btw-nultarief van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen in de onmiddellijke nabijheid van of op woningen. Dit betekent dat ook zonnepanelen die op een schuur, garage, in de tuin en/of op een uitbouw bij de woning worden geplaatst, kwalificeren voor het nultarief. De bestemming van de zonnepanelen is doorslaggevend. Het nultarief kan daardoor ook worden benut door woningcorporaties en particuliere verhuurders die zonnepanelen laten plaatsen op hun woningen. Omdat bij de aankoop en installatie van zonnepanelen geen btw meer hoeft te worden betaald, is het terugvragen van btw ook niet meer nodig.

Let op: De verhuur van zonnepanelen op woningen valt niet onder het btw-nultarief.

Meer vliegtax

Vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven wordt vanaf volgend jaar duurder. Het kabinet stelt voor het tarief van de vliegbelasting te verhogen van € 7,95 naar € 26,43 per vertrekkende vlucht. Transfers worden uitgezonderd van deze maatregel.

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- in 2023, wordt verlaagd naar 0,35% in 2023. Voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.200.000,- of meer blijft het forfait 2,35% voor de waarde daarboven.

Schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd en later afgeschaft

De schenkingsvrijstelling eigen woning, ookwel 'jubelton' genoemd, wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947,-. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat ouders eenmalig vrijgesteld kunnen schenken aan kinderen. Vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning helemaal afgeschaft.

Tip: De eigenwoningschenking kon over meerdere jaren gespreid worden. Het kabinet wil een spreiding toe blijven staan, zolang het laatste deel in 2023 wordt geschonken. Dat betekent dat als u in 2022 een deelschenking doet, dan mag u deze in 2023 nog aanvullen tot het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671,-.

Verhoging overdrachtsbelasting beleggingen

Koopt u een woning die u als hoofdverblijf gaat gebruiken? Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting (OVB). In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling. Koopt u een woning die u niet als hoofdverblijf gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor de verhuur, als tweede woning of vakantiehuis, of u koopt bijvoorbeeld een woning voor uw kind. Dan betaalt u het hoge OVB-tarief van 8%. Het hoge tarief geldt ook voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Dit hoge tarief gaat vanaf 2023 omhoog naar 10,4%.

Bent u zelfstandig ondernemer of heeft u een eigen zaak?

Lees dan hier verder: Wat zijn de fiscale veranderingen voor ondernemers en werkgevers?

 

 


Beeld: © Ministerie van Financiën - Martijn Beekman


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven